خطرات شکستن قولنج گردن

دسامبر 1, 2018
شکستن قولنج گردن

شکستن قولنج گردن

حرکت ناگهانی در مفاصل گردن که با چرخاندن یا خم کردن سریع آن اتفاق می افتد، صدایی ایجاد می کند که راحتی و آزاد شدن حرکت […]